Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování

 

Údaje nezletilého pacienta

Jméno a příjmení:                                                                                Narozen dne  :

Adresa trvalého pobytu :                                                                    

 

Údaje poskytovatele zdravotních služeb                                            IČ :

Název (firma) :

Adresa zdravotnického zařízení :

 

Navrhovaná (vyžadovaná)  zdravotní služba (nepovinné očkování)

 

Očkování proti : ……………………………………………Očkovací látka :…………………………………

 

Ze strany poskytovatele byla předána informace a k uvedené zdravotní službě, byla předána informace o jejím důvodu a účelu, povaze a předpokládaném přínosu, byla předána informace o možných důsledcích a rizicích, případných alternativách. Byl dán s dostatečným předstihem k prostudování příbalový leták obsahující veškeré potřebné údaje a byla dána možnost klást lékaři doplňující otázky. Níže uvedení svými podpisy potvrzují výše uvedené a vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím této služby. Nejsou známy žádné zdravotní obtíže, které by bránili provedení očkování.

 

zákonný zástupce 1.

Jméno a příjmení :                                                        S poskytnutím souhlasím – nesouhlasím

Narozen dne :

…………………………………..

podpis zákonného zástupce 1

zákonný zástupce 2.

Jméno a příjmení :                                                        S poskytnutím souhlasím – nesouhlasím

Narozen dne :

…………………………………..

podpis zákonného zástupce 2

Nezletilý pacient         

                                                                                  S poskytnutím souhlasím – nesouhlasím

 

…………………………………..

podpis nezletilého pacienta

 

Za poskytovatele                                                        …………………………………..

Jméno a příjmení :                                                       podpis lékaře

 

 

Datum:

 

Pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života pacienta zákon vyžaduje souhlas obou zákonných zástupců a pokud se jedná o nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk, zdravotní stav a charakter konkrétní zdravotní služby schopen vnímat (posoudit) situaci a vyjadřovat se, tak i souhlas nezletilého pacienta. Pokud není dán souhlas od všech osob, od kterých je v daném případě třeba, je poskytovatel povinen do 24 hodin toto oznámit soudu, který ustanoví opatrovníka. Pokud souhlas některého z rodičů nelze získat, pak namísto jeho vyjádření a podpisu uvést, že souhlas nelze získat. Pro případ, že jsou dány zdravotní obtíže – kontraindikace k očkování, tak lékař zapíše do dokumentace, že očkování pro tyto nebylo provedeno.